English   Romana 
  
   Newsletter    
Introduceti emailul
Abonare
   Cariere    
   Informatii publice    
   Achizitii publice    
  
   Noutati / Evenimente    
   Proiecte    
   Documente    
 
  
  
   Noutăţi    

Raport Eveniment REGIO 31.10.2017
   31 octombrie 2017

RAPORT

privind participarea INCDMTM si APROMECA – EMC Cluster MECHATREC, la

Evenimentul de informare privind Programul POR 2014-2020,
eveniment organizat de ADRBI, in data de 31.10.2017

INCDMTM si APROMECA, au participat la Evenimentul de informare privind Programul POR
2014-2020, prin urmatorii reprezentanti: ing. Alexandru MOLDOVANU – Coordonator Compartiment
Cercetare-Dezvoltare “Mecatronica Biomedicala si Robotica” si ing. Ileana TACUTU – “Birou Proiecte
Internationale”.
Evenimentul a fost moderat de dna Claudia Ionescu – Agentia de Dezvoltare Regionala Bucuresti-
Ilfov – ADRBI si si-a propus sa reuneasc? reprezentan?ii autorit??ilor publice centrale, cu cei ai mediului de
CDI si de afaceri, pentru informarea privind Programul POR 2014-2020.
Informa?ii generale:
Programul Opera?ional Regional (POR) 2014-2020 succede Programul Opera?ional Regional 2007-2013 ?i
este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale ?i de investi?ii
provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regional? (FEDR), în perioada actual? de programare.
Programul POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului
Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice si Fondurilor Europene – MDRAPFE
Acest Program se adreseaza dezvoltarii regionale din toate cele 8 regiuni ale Romaniei: - Regiunea Nord-Est;
- Regiunea Sud-Est; - Regiunea Sud-Muntenia; - Regiunea Sud-Vest Oltenia; - Regiunea Vest; - Regiunea
Nord-Vest; - Regiunea Centru; - Regiunea Bucure?ti-Ilfov, insa nu toate Ariile Prioritare pot fi accesate de
toate regiunile.
Axele prioritare la care are acces regiunea Bucure?ti-Ilfov sunt: AP 3; AP5; AP6; AP8 si AP10.
Axele prioritare ale POR sunt:
? Axa prioritar? 1: Promovarea transferului tehnologic
? Axa prioritar? 2: Îmbun?t??irea competitivit??ii întreprinderilor mici ?i mijlocii
? Axa prioritar? 3: Sprijinirea tranzi?iei c?tre o economie cu emisii sc?zute de carbon
? Axa prioritar? 4: Sprijinirea dezvolt?rii urbane durabile
? Axa prioritar? 5: Îmbun?t??irea mediului urban ?i conservarea, protec?ia ?i valorificarea
durabil? a patrimoniului cultural
? Axa prioritar? 6: Îmbun?t??irea infrastructurii rutiere de importan?? regional?
? Axa prioritar? 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabil? a turismului
? Axa prioritar? 8: Dezvoltarea infrastructurii de s?n?tate ?i sociale
? Axa prioritar? 9: Sprijinirea regener?rii economice ?i sociale a comunit??ilor defavorizate din mediul
urban
? Axa prioritar? 10: Îmbun?t??irea infrastructurii educa?ionale
? Axa prioritar? 11: Extinderea geografic? a sistemului de înregistrare a propriet??ilor în cadastru ?i
cartea funciar?
? Axa prioritar? 12: Asisten?? tehnic?
Solicitantii eligibili sunt:
? Axa 1: Entit??i juridic constituite care desf??oar? sau î?i creeaz? o infrastructur? cu rol de transfer
tehnologic
? Axa 2: IMM – uri, incubatoare, acceleratoare de afaceri
? Axa 3: Autorit??i publice centrale ?i locale
? Axa 4: Autorit??i publice locale – mediul urban

? Axa 5: Autorit??i ale administra?iei publice locale ?i centrale, unit??i de cult, definite conform
Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioas? ?i regimul juridic al cultelor – UC; ONG–uri;
parteneriate între aceste entit??i
? Axa 6: Autorit??i publice locale (CJ), UAT , Parteneriate între UAT-uri (UAT jude? ?i UAT
ora?/municipiu/comun?)
? Axa 7: UAT-uri, parteneriate între UAT-uri
? Axa 8: Autorit??i publice locale, furnizori de servicii sociale de drept public ?i privat, acredita?i
conform legii, parteneriate
? Axa 9: Parteneriate (grup de ac?iune local?) între: reprezentan?i ai autorit??ii publice locale, ai
institu?iilor, ai mediului de afaceri local, ai societ??ii civile, ai zonei urbane marginalizate selectate
pentru interven?ie
? Axa10: Unit??i administrativ-teritoriale (autorit??i ?i institu?ii ale administra?iei publice),
institu?ii de înv???mânt superior de stat
? Axa 11: Agen?ia Na?ional? de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar?
? Axa 12: Autoritatea de management POR, organisme intermediare POR
Toate documentele referitoare la acest Program se gasesc pe website-ul Programului:
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014- 2020.html
Mai multe informatii se pot obtine de la Secretariatul POR: secretariatcmpor@mdrap.ro  
OBS.1: Programul Operational Regional POR – Axa 1 pentru Transfer Tehnologic - TT, este pentru centrele
de TT din zonele mai putin dezvoltate – Bucurestiul este exclus, dar NU se stie cand se va lansa!!!
OBS.2: Se poate participa cu un centru de TT al INCDMTM deschis in zonele mai putin dezvoltate.
Pachetul de informatii este la adresa:
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/- 4970/-7166

La acest eveniment au participat cu prezentari urmatorii reprezentanti ai autoritatilor publice:
1) Dl Dan NICULA – Director General ADRBI, care a prezentat Programul POR din perspectiva
implementarii in ADRBI;
2) Dl Gabriel FRIPTU – Director General in MDRAPFE, care a prezentat informatii generale privind
Fondurile Europene si de Investitii;
3) Dl Ionut TRINCA – Consilier AM POR – MDRAPFE, care a prezentat pe scurt Programul POR
2014-2020;
4) Dl Cristian SLINCU – Director OJFIR Bucuresti, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, care
a prezentat pe scurt finantarea investitiilor rurale;
5) Dl George IONAS – Manager Program SEE - Ministerul Mediului, care a prezentat pe scurt
Programele bilaterale cu Norvegia pentru problem de mediu;
6) Dl Ionut MINCU – Reprezentant AM POIM – MDRAPFE, care a prezentat pe scurt Programul
Operational Infrastructura Mare;
7) Dna Mariana Cimpeanu – Artist plastic, care a prezentat “Arta – reper si perspectiva”;
Apreciem ca evenimentul mentionat va deschide noi oportunitati de colaborare pentru elaborarea unor
proiecte viitoare de succes si va creea premisele pentru dezvoltarea economica, teritoriala si stiintifica a
Romaniei.
Intocmit,
Ing. Ileana Tacutu
Data: 31.10.2017


Raport seminar ADRBI 18.01.2018
   18 ianuarie 2018

RAPORT

privind participarea INCDMTM si APROMECA – EMC Cluster MECHATREC, la

Seminarul de informare privind Programul POR 2014-2020,

eveniment organizat de ADRBI, in data de 18.01.2018, la Spatiul Public European Bucuresti
INCDMTM si APROMECA, au participat la Seminarul de informare privind Programul POR 2014-
2020, prin ing. Ileana TACUTU – “Birou Proiecte Internationale” din INCDMTM, membru fondator al
APROMECA si al Clusterului MECHATREC.
Seminarul a fost moderat de dna Claudia Ionescu – Agentia de Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov
– ADRBI si si-a propus sa reuneasc? reprezentan?ii autorit??ilor publice centrale, cu cei ai mediului de CDI si
de afaceri, pentru informarea privind Programul POR 2014-2020.
La acest seminar au participat cu prezentari urmatoarele 2 reprezentante ale ADRBI:
1) dna Simona CURPAN (simona.curpan@adrbi.ro) – care a prezentat informa?ii generale despre POR 2014
- 2020:
Programul Opera?ional Regional (POR) 2014-2020 succede Programul Opera?ional Regional 2007-2013 ?i
este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale ?i de investi?ii
provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regional? (FEDR), în perioada actual? de programare.
Programul POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului
Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice si Fondurilor Europene – MDRAPFE
Acest Program se adreseaza dezvoltarii regionale din toate cele 8 regiuni ale Romaniei: - Regiunea Nord-Est;
- Regiunea Sud-Est; - Regiunea Sud-Muntenia; - Regiunea Sud-Vest Oltenia; - Regiunea Vest; - Regiunea
Nord-Vest; - Regiunea Centru; - Regiunea Bucure?ti-Ilfov, insa nu toate Ariile Prioritare pot fi accesate de
toate regiunile.
Axele prioritare la care are acces regiunea Bucure?ti-Ilfov sunt: AP 3; AP5; AP6; AP9 si AP10.
Axele prioritare ale POR sunt:
? Axa prioritar? 3: Sprijinirea tranzi?iei c?tre o economie cu emisii sc?zute de carbon
? Axa prioritar? 5: Îmbun?t??irea mediului urban ?i conservarea, protec?ia ?i valorificarea
durabil? a patrimoniului cultural
? Axa prioritar? 6: Îmbun?t??irea infrastructurii rutiere de importan?? regional?
? Axa prioritar? 9: Sprijinirea regener?rii economice ?i sociale a comunit??ilor defavorizate din
mediul urban
? Axa prioritar? 10: Îmbun?t??irea infrastructurii educa?ionale
Solicitantii eligibili sunt:
? Axa 3: Autorit??i publice centrale ?i locale
? Axa 5: Autorit??i ale administra?iei publice locale ?i centrale, unit??i de cult, definite conform
Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioas? ?i regimul juridic al cultelor – UC; ONG–uri;
parteneriate între aceste entit??i
? Axa 6: Autorit??i publice locale (CJ), UAT , Parteneriate între UAT-uri (UAT jude? ?i UAT
ora?/municipiu/comun?)
? Axa 9: Parteneriate (grup de ac?iune local?) între: reprezentan?i ai autorit??ii publice locale, ai
institu?iilor, ai mediului de afaceri local, ai societ??ii civile, ai zonei urbane marginalizate
selectate pentru interven?ie
? Axa10: Unit??i administrativ-teritoriale (autorit??i ?i institu?ii ale administra?iei publice),
institu?ii de înv???mânt superior de stat – universitati;

2) dna Ana ADUMITROAIE (anacristina.adumitroaei@adrbi.ro) – care a prezentat lectiile invatate in
perioada 2007 – 2013, in cadrul tuturor etapelor unui proiect, de la elaborare si depunere pe Platforma
MySMIS, pana la implementarea proiectelor.
Astfel, greselile care apar la elaborarea si depunerea de proiecte sunt:
- documente si avize lipsa;
- beneficiari neeligibili;
- solutii tehnice insuficient detaliate;
- deviz incomplet;
- analiza cost-beneficiu nejustificata;
- fiind un proiect de infrastructura publica, trebuie sa contina un proiect ethnic, cu autorizatii, etc.;
Greselile care apar in derularea proiectelor sunt:
- nerespectarea procedurilor AM POR;
- nerespectarea legii achizitiilor publice;
- documentatii de raportare incomplete;
- lipsa fondurilor proprii necesare pentru derularea proiectului in bune conditii;
- fluctuatia personalului;
- cereri de rambursare incomplete, etc.;
Toate documentele referitoare la acest Program se gasesc pe website-ul Programului:
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014- 2020.html
De asemenea, dna Daniela CONSTANTIN (Daniela.constantin@amp.ase.ro; danielaconstantin_2005@
yahoo.com, tel: 0723184807) – ASE Bucuresti, Directoarea Centrului de Cercetare pentru Prognoza
Macroeconomica si Regionala – PROMAR si Presedinta Asociatiei Romane pentru Stiinte Regionale -
RRSA, a prezentat RRSA si revista acestei asociatii, facand apel pentru inscrierea cu articole in domeniul
economiei regionale.
Cu aceasta ocazie, s-au purtat discutii cu urmatoarele participante:
1) dna Mihaela SIMIONESCU – Academia Romana, Institutul pentru Prognoza Economica, e-mail:
mihaela_mb1@yahoo.com; mihaela.simionescu@ipe.ro; tel: 0748112411;
2) dna Gabriela FLORESCU – Institutul National pentru Cercetare-Dezvoltare in Informatica – ICI, e-
mail: gflores@ici.ro; floresgabi@yahoo.com; tel: 0747853167;
Apreciem ca evenimentul mentionat va deschide noi oportunitati de colaborare pentru elaborarea unor
proiecte viitoare de succes si va creea premisele pentru dezvoltarea economica, teritoriala si stiintifica a
Romaniei.
Intocmit,
Ing. Ileana Tacutu
Data: 18.01.2018


Raport Ecoinovare 12.10.2017
   12 octombrie 2017

RAPORT

privind participarea INCDMTM si APROMECA – EMC Cluster MECHATREC,

la Intalnirea informala a Retelei Romane de Ecoinovare,
organizata in Bucuresti, in data de 12.10.2017

INCDMTM si APROMECA – EMC Cluster MECHATREC, au participat la Intalnirea informala a Retelei
Romane de Ecoinovare, prin urmatorul reprezentant: ing. Ileana TACUTU – “Birou Proiecte Internationale”.
La aceasta intalnire au mai participat:
1) Dna Aida Szilagyi – Centrul National pentru Productie si Consum Durabile – CNPCD Timisoara;
2) Dna Christiana LEUCUTA – Asociatia Clusterelor din Romania – CLUSTERO;
3) Dna Cristina LINCARU – Institutul National de Cercetare Stiintifica in domeniul Muncii si al
Protectiei Sociale – INCSMPS;
4) Dl Ghenadie CIOBANU - Institutul National de Cercetare Stiintifica in domeniul Muncii si al
Protectiei Sociale – INCSMPS;
5) Dna Laura MANCIU – J’info Tours;
Problemele discutate au fost propuneri de colaborare venite din parte dnei Aida Szilagyi:
a) Sa mentinem legatura pentru participarea la Programul POCU cand se va lansa, pentru proiectul cu
universitati: ECO-EDU, de curricula universitara pentru ecoinovare;
b) Sa urmarim Programul SEE – se lanseaza in Decembrie 2017, de colaborare bilaterala RO-Norvegia;
Aida are parteneri in Norvegia; INCDMTM a mai participat la Program: dna Diana BADEA –
Energie regenerabila (proiectul a fost admis, dar partenerii norvegieni nu au mai vrut sa semneze
contractul);
c) Sa raspundem la workshop-urile organizate de Centrul EU pentru Eficienta Resurselor – care
organizeaza workshop-uri gratuite pentru consumul efficient de resurse (apa, energie) – se vor
organiza 5 workshop-uri, in 5 orase din EU;
- Cine vrea sa participe sa trimita la Aida un mic rezumat, ca o scrisoare de intentie (date institut,
date personale; experienta in domeniu; interesul de a participa la workshop-uri);

De asemenea, dna Aida Szilagyi ne-a recomandat materialul: “Capacity building tax reform” (Reformarea
fiscala a capacitatilor de dezvoltare), editat in 2016 de Regional Innovation Ecosystems Union Committee of
the region www.cor.europa.eu.
Tot din discutiilor avute intre INCDMTM & APROMECA – EMC Cluster MECHATREC si INCSMPS, s-a
agreat participarea comuna la Hub-urile de inovare digitala, termen 22.10.2017, deoarece expertii INCSMPS:
Dl Ghenadie CIOBANU are expertiza in economie digitala (a scris cartea:“Aspecte ale dezvoltarii economiei
digitale in Romania”) si Dna Cristina LINCARU are expertiza in evaluare personal si companii, mentoring,
training, formare de formatori, autor de carti despre productivitate, ocupare, analiza spatiala, inovare in
tehnologie, etc.
Apreciez ca evenimentul mentionat va deschide noi oportunitati de colaborare cu CNPCD, CLUSTERO si
INCSMPS.
Intocmit,
Ing. Ileana Tacutu
Data: 13.10.2017


Raport eveniment Infoday SMF-DTP 10.10.2017
   10 octombrie 2017

RAPORT

privind participarea INCDMTM si APROMECA – EMC Cluster MECHATREC, la
Evenimentul de informare privind lansarea apelului: “Seed Money Facility –
Programul Transnational Dunarea”, eveniment organizat de MDRAPFE,
la sediul Universitatii Bucuresti – Facultatea de Drept, in data de 10.10.2017

INCDMTM si APROMECA, au participat la Evenimentul de informare privind lansarea apelului:
“Seed Money Facility – Programul Transnational Dunarea”, prin urmatorii reprezentanti: ing. Ileana
TACUTU – “Birou Proiecte Internationale” si ing. Florentina BADEA – Compartiment “Strategie,
Marketing”.
Evenimentul a fost moderat de dna Magdalena VOINEA (magdalena.voinea@mdrap.ro ) – Sef
Serviciu MDRAPFE si si-a propus sa reuneasc? reprezentan?ii autorit??ilor publice centrale, cu cei ai
mediului de CDI, pentru informarea privind lansarea apelului: “Seed Money Facility” in cadrul Programului
Transnational Dunarea.
Aceasta competitie a fost lansata pe 02.10.2017 si are termen de depunere on-line 07.12.2017, dar
propunerea de proiect, in format “pdf”, elaborata si salvata din aplicatia de depunere http://www.interreg-
danube.eu/about-dtp/dtp- ems trebuie trimisa pana pe 08.11.2017 la Coordonatorul Ariei Prioritare (AP)
aferenta proiectului, spre verificarea incadrarii in obiectivul AP, in vederea primirii “Scrisorii de incadrare”.
Proiectele ”seed money” vor respecta principiul Liderului de proiect (care trebuie s? provin? dintr-un
stat membru), vor fi implementate de un parteneriat format din min. 2 - max. 5 parteneri provenind din minim
2 state partenere. Ele vor avea un buget maxim de 50,000 euro (din care 85% FEDR = 42.500 euro ?i 15%
cofinan?are na?ional? = 7.500 euro – din care 13% de la MDRAPFE si 2% cofinantare de la parteneri) ?i vor fi
implementate pe o durat? de 12 luni.

Atât în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dun?rii (SUERD), cât ?i în cadrul Programului
Transna?ional Dun?rea, România particip? cu întreg teritoriul, organiza?iile din toate jude?ele ??rii putând
dezvolta ?i participa în proiecte transna?ionale.
In cadrul Programului Transna?ional Dun?rea se vor lansa dou? apeluri de propuneri de proiecte tip
”capital de început” („seed money facility - SMF”), destinate dezvolt?rii de proiecte cu impact major în
macro-regiune si vor fi finantate cate 3 proiecte pe fiecare Axa Prioritara.
Solicitantii eligibili sunt:
- entitati publice locale, regionale sau nationale si / sau entitati guvernate de legi publice;
- organizatii internationale;
- entitati private non-profit;
Aria Programului acopera 14 tari:
- 9 tari member EU (Austria, Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Ungaria, Germania: Baden Württemberg si
Bavaria, Romania, Slovacia si Slovenia);
- 5 tari non-EU (Bosnia si Herzegovina, Republica Moldova, Montenegru, Serbia si parti din Ukraina).
Toate documentele referitoare la acest Program se gasesc pe website-ul Programului: http://www.interreg-
danube.eu/calls/calls-for- proposals/seed-money- facility-call .
Mai multe informatii se pot obtine de la Secretariatul Comun: danube@interreg-danube.eu.

Astfel, la acest eveniment au participat cu prezentari urmatorii reprezentanti ai autoritatilor publice:
1) Dna Andreea PENA (e-mail: andreea.pena@mdrap.ro ) - Expert Ministerul Dezvolt?rii Regionale,
Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene – MDRAPFE, a prezentat informatii generale despre
Programul Transnational Dunarea:
– DTP, mentionand ca acest Program nu trebuie confundat cu Strategia Dunarii - SUERD;
- Pentru a elabora un bun proiect trebuie citite toate documentele Programului si trebuie folosite cuvintele
cheie;
- Activitatile fiecarei Axe Prioritare pot fi idei de proiecte;
- Aceste proiecte nu sunt proiecte pentru infrastructura;
- ONG-urile si IMM-urile sunt eligibile pentru unele apeluri;
- Pentru acest apel – SMF, IMM-urile nu sunt eligibile;
- Solicitantul trebuie sa fie dintr-un stat EU, iar statele non-UE pot fi partenere bugetate in proiect. De
asemenea, in proiect pot participa si Parteneri Strategici asociati – ASP, care nu au buget propriu, dar
participarea lui e sustinuta din bugetul altui partener – doar cheltuieli de deplasare pentru participare la
intalnirile proiectului;
- Incepand cu acest apel, Romania acorda avans 40% din cei 13% care reprezinta participarea nationala;
2) Dl Lucian PETRESCU – Profesor Universitatea Bucure?ti, a prezentat proiectul: “Valorizarea
patrimoniuluigeologic pentru dezvoltarea turismului in geoparcuri” care are ca scop imbunatatirea
capacitatii de management in geoparcurile din regiunea Dunarii;
- coordinator este Slovenia; RO este partener prin Facultatea Geologie si Geofizica; sunt 11 parteneri din
8 tari; sunt si 3 parteneri ASP: Franta, Finlanda si Portugalia;
- proiectul are o durata de 30 de luni, un buget de 1.666.362 EU si se implementeaza in 8 geoparcuri din
regiunea Dunarii;
- sunt 6 etape – Work Packages: WP1 – Management; WP2 – Activitati comunicare; WP3 – Analiza
teritoriului; WP4 – Dezvoltarea de produse; WP5 – Schimb de bune practice si dezvoltarea aplicatiei;
WP6 – Plan de mareting si campanii de promovare;
3) Dna Alina MIHALACHE (alina.mihalache@mdrap.ro ) - Expert Ministerul Dezvolt?rii Regionale,
Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene – MDRAPFE, a prezentat specificul apelului Seed Money
Facility – SMF:
- proiectele gandite in cadrul proiectelor SMF pot fi depuse pe orice program national sau international;
- proiectele trebuie sa fie strategice si se adreseaza doar anumitor Axe Principale ale SUERD;
- formularele ce trebuie depuse pentru proiectele SMF sunt mai simple, prezentand 3 aspecte:
- stadiul domeniului vizat de proiect, descrierea situatiei existente si descrierea grupului tinta
(foarte concret);
- descrierea activitatilor, rezultatele asteptate de la proiectul pe care dorim sa-l realizam si un
buget orientativ;
- un raport cu privire la posibilitatile de finantare (unde vrem sa-l depunem, etc.) si pasii de urmat;
- Obs: trebuie planificate costuri pentru auditul de prim nivel, dar pentru partenerii din RO nu trebuie
prezavute aceste costuri, deoarece acesta se realizeaza de catre MDRAPFE;
- trebuie planificate costuri de 100 EU pentru afisele ce trebuie postate (min. 1 poster de format A3);
- IMM-urile nu sunt eligibile pentru acest apel;
- pot fi max. 2 parteneri ASP (care pot fi viitori parteneri cu buget in proiectul viitor), din state EU sau
non-EU, trebuie sa aduca valoare adaugata proiectului, dar costurile pentru deplasarea lor vor fi suportate
de un alt partener al proiectului;
- costurile de personal sunt cele reale; regia este 15% din costurile de personal; se finanteaza expertiza
externa si serviciile, transportul si cazarea;
- proiectele vor incepe probabil in vara lui 2018 si se vor finaliza in vara lui 2019, deci viitoarele surse de
finantare pentru proiectele ce se vor pregati in cadrul proiectului SMF, sunt programele 2020 – 2030 si
alte surse de finantare: H2020, COSME, politica de coeziune post 2020, etc.;

- proiectele trebuie sa obtina >65 puncte pentru a fi finantate si se admit doar 5 proiecte pentru fiecare Axa
Prioritara;
- RO acorda avans din cofinantarea de 13%;
- se face doar 1 singur raport final (raport financiar + raport tehnic), iar controlul de prim nivel este
asigurat de MDRAPFE;
- rambursarea cheltuielilor se face la final, dupa ce se depune raportul final al fiecarui partener!!!
- proiectele care se pregatesc cu acesti bani=SMF, trebuie sa fie transnationale, strategice si complexe si sa
raspunda strategiei Dunarii –SUERD; ele vor participa ulterior la alte competitii, in acelasi parteneriat sau
un parteneriat diferit, iar cand se participa la programe nationale, fiecare partener trebuie sa-si dezvolte
bucatica lui de proiect;
4) Dl Gheorghe CONSTANTIN (gheorghe.constantin@map.gov.ro ) - Expert Ministerul Mediului –
Coordonator Axa Prioritara 5, a prezentat prioritatile specifice acestei axe:
- RO si HU sunt coordonatorii acestei axe principale care vizeaza managementul mediului;
- planurile de management trebuie sa vizeze toate riscurile posibile: inundatii, seceta, poluare accidentala;
incendii de padure, etc.;
- actiunile AP5:
- dezvoltarea unui plan de management;
- sprijinirea masurilor pentru atenuarea riscurilor de inundatii, seceta, etc.;
- sisteme de alerta;
- cooperare pentru ajutor de urgenta, etc.;
5) Dna Cristina CUC (tel: 072362173; cristina.cuc@mt.ro sau monica.patrichi@mt.ro ) - Expert
Ministerul Transportului - Coordonator Axa Prioritara 1, a prezentat prioritatile specifice acestei axe:
- RO si AT sunt coordonatorii acestei axe principale care vizeaza managementul transportului;
- transportul pe apa este cel mai prietenos fata de mediu, in comparatie cu transportul rutier sau cel aerian;
- in cazul transportului naval de-a lungul Dunarii, trebuie:
- rezolvate problemele obstacolelor,
- imbunatatite nodurile si construite porturi cu terminale multi-modale;
- elaborate aplicatii pentru telefoane mobile pentru informatii despre navele care transporta
marfuri;
- trebuie dezvoltata resursa umana, ca tinerii sa devina navigatori, etc.;

- website: www.danube-navigation.eu;
- Ministerul Transporturilor emite “scrisori de aliniere / incadrare” pentru AP1;
- proiectele SMF pentru AP1 are 3 tematici de interes:
- imbunatatirea conditiilor de navigatie;
- modernizarea flotei;
- reducerea barierelor administrative (sa nu difere regulile de la un stat la altul; sistemele de

date sa fie folosite de toate autoritatile portuare, etc.);

Adresa web a evenimentului, unde se vor incarca toate prezentarile facute:
http://www.mdrap.gov.ro/dezvoltare-regionala/- 4970/-7572/- 7498
Apreciem ca evenimentul mentionat va deschide noi oportunitati de colaborare pentru elaborarea unor
proiecte viitoare de succes si va creea premisele pentru dezvoltarea economica, teritoriala si stiintifica a
Romaniei si a regiunii Dunarii.
Intocmit,
Ing. Ileana Tacutu
Data: 13.10.2017înapoi  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16     urmatoarea