English   Romana 
  
   Newsletter    
Introduceti emailul
Abonare
   Cariere    
   Informatii publice    
   Achizitii publice    
  
   Noutati / Evenimente    
   Proiecte    
   Documente    
 
  
  
   Noutăţi    

Raport seminar ADRBI 18.01.2018
   18 ianuarie 2018

RAPORT

privind participarea INCDMTM si APROMECA – EMC Cluster MECHATREC, la

Seminarul de informare privind Programul POR 2014-2020,

eveniment organizat de ADRBI, in data de 18.01.2018, la Spatiul Public European Bucuresti
INCDMTM si APROMECA, au participat la Seminarul de informare privind Programul POR 2014-
2020, prin ing. Ileana TACUTU – “Birou Proiecte Internationale” din INCDMTM, membru fondator al
APROMECA si al Clusterului MECHATREC.
Seminarul a fost moderat de dna Claudia Ionescu – Agentia de Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov
– ADRBI si si-a propus sa reuneasc? reprezentan?ii autorit??ilor publice centrale, cu cei ai mediului de CDI si
de afaceri, pentru informarea privind Programul POR 2014-2020.
La acest seminar au participat cu prezentari urmatoarele 2 reprezentante ale ADRBI:
1) dna Simona CURPAN (simona.curpan@adrbi.ro) – care a prezentat informa?ii generale despre POR 2014
- 2020:
Programul Opera?ional Regional (POR) 2014-2020 succede Programul Opera?ional Regional 2007-2013 ?i
este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale ?i de investi?ii
provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regional? (FEDR), în perioada actual? de programare.
Programul POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului
Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice si Fondurilor Europene – MDRAPFE
Acest Program se adreseaza dezvoltarii regionale din toate cele 8 regiuni ale Romaniei: - Regiunea Nord-Est;
- Regiunea Sud-Est; - Regiunea Sud-Muntenia; - Regiunea Sud-Vest Oltenia; - Regiunea Vest; - Regiunea
Nord-Vest; - Regiunea Centru; - Regiunea Bucure?ti-Ilfov, insa nu toate Ariile Prioritare pot fi accesate de
toate regiunile.
Axele prioritare la care are acces regiunea Bucure?ti-Ilfov sunt: AP 3; AP5; AP6; AP9 si AP10.
Axele prioritare ale POR sunt:
? Axa prioritar? 3: Sprijinirea tranzi?iei c?tre o economie cu emisii sc?zute de carbon
? Axa prioritar? 5: Îmbun?t??irea mediului urban ?i conservarea, protec?ia ?i valorificarea
durabil? a patrimoniului cultural
? Axa prioritar? 6: Îmbun?t??irea infrastructurii rutiere de importan?? regional?
? Axa prioritar? 9: Sprijinirea regener?rii economice ?i sociale a comunit??ilor defavorizate din
mediul urban
? Axa prioritar? 10: Îmbun?t??irea infrastructurii educa?ionale
Solicitantii eligibili sunt:
? Axa 3: Autorit??i publice centrale ?i locale
? Axa 5: Autorit??i ale administra?iei publice locale ?i centrale, unit??i de cult, definite conform
Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioas? ?i regimul juridic al cultelor – UC; ONG–uri;
parteneriate între aceste entit??i
? Axa 6: Autorit??i publice locale (CJ), UAT , Parteneriate între UAT-uri (UAT jude? ?i UAT
ora?/municipiu/comun?)
? Axa 9: Parteneriate (grup de ac?iune local?) între: reprezentan?i ai autorit??ii publice locale, ai
institu?iilor, ai mediului de afaceri local, ai societ??ii civile, ai zonei urbane marginalizate
selectate pentru interven?ie
? Axa10: Unit??i administrativ-teritoriale (autorit??i ?i institu?ii ale administra?iei publice),
institu?ii de înv???mânt superior de stat – universitati;

2) dna Ana ADUMITROAIE (anacristina.adumitroaei@adrbi.ro) – care a prezentat lectiile invatate in
perioada 2007 – 2013, in cadrul tuturor etapelor unui proiect, de la elaborare si depunere pe Platforma
MySMIS, pana la implementarea proiectelor.
Astfel, greselile care apar la elaborarea si depunerea de proiecte sunt:
- documente si avize lipsa;
- beneficiari neeligibili;
- solutii tehnice insuficient detaliate;
- deviz incomplet;
- analiza cost-beneficiu nejustificata;
- fiind un proiect de infrastructura publica, trebuie sa contina un proiect ethnic, cu autorizatii, etc.;
Greselile care apar in derularea proiectelor sunt:
- nerespectarea procedurilor AM POR;
- nerespectarea legii achizitiilor publice;
- documentatii de raportare incomplete;
- lipsa fondurilor proprii necesare pentru derularea proiectului in bune conditii;
- fluctuatia personalului;
- cereri de rambursare incomplete, etc.;
Toate documentele referitoare la acest Program se gasesc pe website-ul Programului:
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014- 2020.html
De asemenea, dna Daniela CONSTANTIN (Daniela.constantin@amp.ase.ro; danielaconstantin_2005@
yahoo.com, tel: 0723184807) – ASE Bucuresti, Directoarea Centrului de Cercetare pentru Prognoza
Macroeconomica si Regionala – PROMAR si Presedinta Asociatiei Romane pentru Stiinte Regionale -
RRSA, a prezentat RRSA si revista acestei asociatii, facand apel pentru inscrierea cu articole in domeniul
economiei regionale.
Cu aceasta ocazie, s-au purtat discutii cu urmatoarele participante:
1) dna Mihaela SIMIONESCU – Academia Romana, Institutul pentru Prognoza Economica, e-mail:
mihaela_mb1@yahoo.com; mihaela.simionescu@ipe.ro; tel: 0748112411;
2) dna Gabriela FLORESCU – Institutul National pentru Cercetare-Dezvoltare in Informatica – ICI, e-
mail: gflores@ici.ro; floresgabi@yahoo.com; tel: 0747853167;
Apreciem ca evenimentul mentionat va deschide noi oportunitati de colaborare pentru elaborarea unor
proiecte viitoare de succes si va creea premisele pentru dezvoltarea economica, teritoriala si stiintifica a
Romaniei.
Intocmit,
Ing. Ileana Tacutu
Data: 18.01.2018


Raport Ecoinovare 12.10.2017
   12 octombrie 2017

RAPORT

privind participarea INCDMTM si APROMECA – EMC Cluster MECHATREC,

la Intalnirea informala a Retelei Romane de Ecoinovare,
organizata in Bucuresti, in data de 12.10.2017

INCDMTM si APROMECA – EMC Cluster MECHATREC, au participat la Intalnirea informala a Retelei
Romane de Ecoinovare, prin urmatorul reprezentant: ing. Ileana TACUTU – “Birou Proiecte Internationale”.
La aceasta intalnire au mai participat:
1) Dna Aida Szilagyi – Centrul National pentru Productie si Consum Durabile – CNPCD Timisoara;
2) Dna Christiana LEUCUTA – Asociatia Clusterelor din Romania – CLUSTERO;
3) Dna Cristina LINCARU – Institutul National de Cercetare Stiintifica in domeniul Muncii si al
Protectiei Sociale – INCSMPS;
4) Dl Ghenadie CIOBANU - Institutul National de Cercetare Stiintifica in domeniul Muncii si al
Protectiei Sociale – INCSMPS;
5) Dna Laura MANCIU – J’info Tours;
Problemele discutate au fost propuneri de colaborare venite din parte dnei Aida Szilagyi:
a) Sa mentinem legatura pentru participarea la Programul POCU cand se va lansa, pentru proiectul cu
universitati: ECO-EDU, de curricula universitara pentru ecoinovare;
b) Sa urmarim Programul SEE – se lanseaza in Decembrie 2017, de colaborare bilaterala RO-Norvegia;
Aida are parteneri in Norvegia; INCDMTM a mai participat la Program: dna Diana BADEA –
Energie regenerabila (proiectul a fost admis, dar partenerii norvegieni nu au mai vrut sa semneze
contractul);
c) Sa raspundem la workshop-urile organizate de Centrul EU pentru Eficienta Resurselor – care
organizeaza workshop-uri gratuite pentru consumul efficient de resurse (apa, energie) – se vor
organiza 5 workshop-uri, in 5 orase din EU;
- Cine vrea sa participe sa trimita la Aida un mic rezumat, ca o scrisoare de intentie (date institut,
date personale; experienta in domeniu; interesul de a participa la workshop-uri);

De asemenea, dna Aida Szilagyi ne-a recomandat materialul: “Capacity building tax reform” (Reformarea
fiscala a capacitatilor de dezvoltare), editat in 2016 de Regional Innovation Ecosystems Union Committee of
the region www.cor.europa.eu.
Tot din discutiilor avute intre INCDMTM & APROMECA – EMC Cluster MECHATREC si INCSMPS, s-a
agreat participarea comuna la Hub-urile de inovare digitala, termen 22.10.2017, deoarece expertii INCSMPS:
Dl Ghenadie CIOBANU are expertiza in economie digitala (a scris cartea:“Aspecte ale dezvoltarii economiei
digitale in Romania”) si Dna Cristina LINCARU are expertiza in evaluare personal si companii, mentoring,
training, formare de formatori, autor de carti despre productivitate, ocupare, analiza spatiala, inovare in
tehnologie, etc.
Apreciez ca evenimentul mentionat va deschide noi oportunitati de colaborare cu CNPCD, CLUSTERO si
INCSMPS.
Intocmit,
Ing. Ileana Tacutu
Data: 13.10.2017


Raport eveniment Infoday SMF-DTP 10.10.2017
   10 octombrie 2017

RAPORT

privind participarea INCDMTM si APROMECA – EMC Cluster MECHATREC, la
Evenimentul de informare privind lansarea apelului: “Seed Money Facility –
Programul Transnational Dunarea”, eveniment organizat de MDRAPFE,
la sediul Universitatii Bucuresti – Facultatea de Drept, in data de 10.10.2017

INCDMTM si APROMECA, au participat la Evenimentul de informare privind lansarea apelului:
“Seed Money Facility – Programul Transnational Dunarea”, prin urmatorii reprezentanti: ing. Ileana
TACUTU – “Birou Proiecte Internationale” si ing. Florentina BADEA – Compartiment “Strategie,
Marketing”.
Evenimentul a fost moderat de dna Magdalena VOINEA (magdalena.voinea@mdrap.ro ) – Sef
Serviciu MDRAPFE si si-a propus sa reuneasc? reprezentan?ii autorit??ilor publice centrale, cu cei ai
mediului de CDI, pentru informarea privind lansarea apelului: “Seed Money Facility” in cadrul Programului
Transnational Dunarea.
Aceasta competitie a fost lansata pe 02.10.2017 si are termen de depunere on-line 07.12.2017, dar
propunerea de proiect, in format “pdf”, elaborata si salvata din aplicatia de depunere http://www.interreg-
danube.eu/about-dtp/dtp- ems trebuie trimisa pana pe 08.11.2017 la Coordonatorul Ariei Prioritare (AP)
aferenta proiectului, spre verificarea incadrarii in obiectivul AP, in vederea primirii “Scrisorii de incadrare”.
Proiectele ”seed money” vor respecta principiul Liderului de proiect (care trebuie s? provin? dintr-un
stat membru), vor fi implementate de un parteneriat format din min. 2 - max. 5 parteneri provenind din minim
2 state partenere. Ele vor avea un buget maxim de 50,000 euro (din care 85% FEDR = 42.500 euro ?i 15%
cofinan?are na?ional? = 7.500 euro – din care 13% de la MDRAPFE si 2% cofinantare de la parteneri) ?i vor fi
implementate pe o durat? de 12 luni.

Atât în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dun?rii (SUERD), cât ?i în cadrul Programului
Transna?ional Dun?rea, România particip? cu întreg teritoriul, organiza?iile din toate jude?ele ??rii putând
dezvolta ?i participa în proiecte transna?ionale.
In cadrul Programului Transna?ional Dun?rea se vor lansa dou? apeluri de propuneri de proiecte tip
”capital de început” („seed money facility - SMF”), destinate dezvolt?rii de proiecte cu impact major în
macro-regiune si vor fi finantate cate 3 proiecte pe fiecare Axa Prioritara.
Solicitantii eligibili sunt:
- entitati publice locale, regionale sau nationale si / sau entitati guvernate de legi publice;
- organizatii internationale;
- entitati private non-profit;
Aria Programului acopera 14 tari:
- 9 tari member EU (Austria, Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Ungaria, Germania: Baden Württemberg si
Bavaria, Romania, Slovacia si Slovenia);
- 5 tari non-EU (Bosnia si Herzegovina, Republica Moldova, Montenegru, Serbia si parti din Ukraina).
Toate documentele referitoare la acest Program se gasesc pe website-ul Programului: http://www.interreg-
danube.eu/calls/calls-for- proposals/seed-money- facility-call .
Mai multe informatii se pot obtine de la Secretariatul Comun: danube@interreg-danube.eu.

Astfel, la acest eveniment au participat cu prezentari urmatorii reprezentanti ai autoritatilor publice:
1) Dna Andreea PENA (e-mail: andreea.pena@mdrap.ro ) - Expert Ministerul Dezvolt?rii Regionale,
Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene – MDRAPFE, a prezentat informatii generale despre
Programul Transnational Dunarea:
– DTP, mentionand ca acest Program nu trebuie confundat cu Strategia Dunarii - SUERD;
- Pentru a elabora un bun proiect trebuie citite toate documentele Programului si trebuie folosite cuvintele
cheie;
- Activitatile fiecarei Axe Prioritare pot fi idei de proiecte;
- Aceste proiecte nu sunt proiecte pentru infrastructura;
- ONG-urile si IMM-urile sunt eligibile pentru unele apeluri;
- Pentru acest apel – SMF, IMM-urile nu sunt eligibile;
- Solicitantul trebuie sa fie dintr-un stat EU, iar statele non-UE pot fi partenere bugetate in proiect. De
asemenea, in proiect pot participa si Parteneri Strategici asociati – ASP, care nu au buget propriu, dar
participarea lui e sustinuta din bugetul altui partener – doar cheltuieli de deplasare pentru participare la
intalnirile proiectului;
- Incepand cu acest apel, Romania acorda avans 40% din cei 13% care reprezinta participarea nationala;
2) Dl Lucian PETRESCU – Profesor Universitatea Bucure?ti, a prezentat proiectul: “Valorizarea
patrimoniuluigeologic pentru dezvoltarea turismului in geoparcuri” care are ca scop imbunatatirea
capacitatii de management in geoparcurile din regiunea Dunarii;
- coordinator este Slovenia; RO este partener prin Facultatea Geologie si Geofizica; sunt 11 parteneri din
8 tari; sunt si 3 parteneri ASP: Franta, Finlanda si Portugalia;
- proiectul are o durata de 30 de luni, un buget de 1.666.362 EU si se implementeaza in 8 geoparcuri din
regiunea Dunarii;
- sunt 6 etape – Work Packages: WP1 – Management; WP2 – Activitati comunicare; WP3 – Analiza
teritoriului; WP4 – Dezvoltarea de produse; WP5 – Schimb de bune practice si dezvoltarea aplicatiei;
WP6 – Plan de mareting si campanii de promovare;
3) Dna Alina MIHALACHE (alina.mihalache@mdrap.ro ) - Expert Ministerul Dezvolt?rii Regionale,
Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene – MDRAPFE, a prezentat specificul apelului Seed Money
Facility – SMF:
- proiectele gandite in cadrul proiectelor SMF pot fi depuse pe orice program national sau international;
- proiectele trebuie sa fie strategice si se adreseaza doar anumitor Axe Principale ale SUERD;
- formularele ce trebuie depuse pentru proiectele SMF sunt mai simple, prezentand 3 aspecte:
- stadiul domeniului vizat de proiect, descrierea situatiei existente si descrierea grupului tinta
(foarte concret);
- descrierea activitatilor, rezultatele asteptate de la proiectul pe care dorim sa-l realizam si un
buget orientativ;
- un raport cu privire la posibilitatile de finantare (unde vrem sa-l depunem, etc.) si pasii de urmat;
- Obs: trebuie planificate costuri pentru auditul de prim nivel, dar pentru partenerii din RO nu trebuie
prezavute aceste costuri, deoarece acesta se realizeaza de catre MDRAPFE;
- trebuie planificate costuri de 100 EU pentru afisele ce trebuie postate (min. 1 poster de format A3);
- IMM-urile nu sunt eligibile pentru acest apel;
- pot fi max. 2 parteneri ASP (care pot fi viitori parteneri cu buget in proiectul viitor), din state EU sau
non-EU, trebuie sa aduca valoare adaugata proiectului, dar costurile pentru deplasarea lor vor fi suportate
de un alt partener al proiectului;
- costurile de personal sunt cele reale; regia este 15% din costurile de personal; se finanteaza expertiza
externa si serviciile, transportul si cazarea;
- proiectele vor incepe probabil in vara lui 2018 si se vor finaliza in vara lui 2019, deci viitoarele surse de
finantare pentru proiectele ce se vor pregati in cadrul proiectului SMF, sunt programele 2020 – 2030 si
alte surse de finantare: H2020, COSME, politica de coeziune post 2020, etc.;

- proiectele trebuie sa obtina >65 puncte pentru a fi finantate si se admit doar 5 proiecte pentru fiecare Axa
Prioritara;
- RO acorda avans din cofinantarea de 13%;
- se face doar 1 singur raport final (raport financiar + raport tehnic), iar controlul de prim nivel este
asigurat de MDRAPFE;
- rambursarea cheltuielilor se face la final, dupa ce se depune raportul final al fiecarui partener!!!
- proiectele care se pregatesc cu acesti bani=SMF, trebuie sa fie transnationale, strategice si complexe si sa
raspunda strategiei Dunarii –SUERD; ele vor participa ulterior la alte competitii, in acelasi parteneriat sau
un parteneriat diferit, iar cand se participa la programe nationale, fiecare partener trebuie sa-si dezvolte
bucatica lui de proiect;
4) Dl Gheorghe CONSTANTIN (gheorghe.constantin@map.gov.ro ) - Expert Ministerul Mediului –
Coordonator Axa Prioritara 5, a prezentat prioritatile specifice acestei axe:
- RO si HU sunt coordonatorii acestei axe principale care vizeaza managementul mediului;
- planurile de management trebuie sa vizeze toate riscurile posibile: inundatii, seceta, poluare accidentala;
incendii de padure, etc.;
- actiunile AP5:
- dezvoltarea unui plan de management;
- sprijinirea masurilor pentru atenuarea riscurilor de inundatii, seceta, etc.;
- sisteme de alerta;
- cooperare pentru ajutor de urgenta, etc.;
5) Dna Cristina CUC (tel: 072362173; cristina.cuc@mt.ro sau monica.patrichi@mt.ro ) - Expert
Ministerul Transportului - Coordonator Axa Prioritara 1, a prezentat prioritatile specifice acestei axe:
- RO si AT sunt coordonatorii acestei axe principale care vizeaza managementul transportului;
- transportul pe apa este cel mai prietenos fata de mediu, in comparatie cu transportul rutier sau cel aerian;
- in cazul transportului naval de-a lungul Dunarii, trebuie:
- rezolvate problemele obstacolelor,
- imbunatatite nodurile si construite porturi cu terminale multi-modale;
- elaborate aplicatii pentru telefoane mobile pentru informatii despre navele care transporta
marfuri;
- trebuie dezvoltata resursa umana, ca tinerii sa devina navigatori, etc.;

- website: www.danube-navigation.eu;
- Ministerul Transporturilor emite “scrisori de aliniere / incadrare” pentru AP1;
- proiectele SMF pentru AP1 are 3 tematici de interes:
- imbunatatirea conditiilor de navigatie;
- modernizarea flotei;
- reducerea barierelor administrative (sa nu difere regulile de la un stat la altul; sistemele de

date sa fie folosite de toate autoritatile portuare, etc.);

Adresa web a evenimentului, unde se vor incarca toate prezentarile facute:
http://www.mdrap.gov.ro/dezvoltare-regionala/- 4970/-7572/- 7498
Apreciem ca evenimentul mentionat va deschide noi oportunitati de colaborare pentru elaborarea unor
proiecte viitoare de succes si va creea premisele pentru dezvoltarea economica, teritoriala si stiintifica a
Romaniei si a regiunii Dunarii.
Intocmit,
Ing. Ileana Tacutu
Data: 13.10.2017


Raport Conferinta CLUSTERO 22 - 23.11.2017
   22 noiembrie 2017

RAPORT

privind participarea INCDMTM si APROMECA – EMC Cluster MECHATREC, la
a 6-a Conferinta Nationala a Clusterelor din Romania, eveniment organizat de Asociatia Clusterelor din

Romania - CLUSTERO la Bucuresti, in perioada 22 – 23.11.2017

INCDMTM si APROMECA, au participat la a 6-a Conferinta Nationala a Clusterelor din Romania,
prin urmatorii reprezentanti:
- Prof. Univ. Dr. Ing. EurIng. Dr. h.c. Gheorghe GHEORGHE – Director General INCDMTM,
Presedinte APROMECA si Manager Cluster MECHATREC;
- Ing. Alexandru MOLDOVANU – Coordonator Compartiment de C&D “Mecatronica Biomedicala
si Robotica” - INCDMTM;
- ing. Ileana TACUTU – “Birou Proiecte Internationale” - INCDMTM;
- ing. Florentina BADEA – Compartiment “Strategie, Marketing” - INCDMTM.
Evenimentul s-a desfasurat in perioada 22 – 23.11.2017, avand urmatoarea ordine de zi:
I) Miercuri, 22.11.2017, in sesiunea plenara au fost facute urmatoarele prezentari:
1) Discursuri de deschidere sustinute de dl Daniel COSNITA – Presedintele CLUSTERO;
reprezentanti ai Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor
Europene – MDRAPFE; Ministerului Cercetarii si Inovarii – MCI; Ministerului Economiei;
Institutului pentru Prognoza Economica – IPE al Academiei Romane;
2) Partea I: Clusterele in contextul international – Moderator dna Lucia SEEL – EU Cluster
Collaboration Platform - AT (lucia@luciaseel.eu):
a. Dna Ulla Engelmann – Director Departament Clustere, Economie Sociala si
Antreprenoriat – Comisia EU, care a prezentat Politicile de cluster la nivel EU si a
precizat faptul ca aceste politici se regasesc in Strategia pentru politici industriale, in
Strategia de specializare inteligenta si in Initiativele pentru start-up- uri, fiind sustinute
prin Programe precum: COSME; Interreg; H2020, etc. Aprezentat evenimente de
matchmaking la nivel European, precum si Forumul pentru Politici de cluster de la
Bruxelles din 22-23.02.2018. Mai multe informatii pe:
https://ec.europa.eu/commission/index_en https://ec.europa.eu/growth si
www.clustercollaboration.eu ;
b. Dl Adrian CURAJ – Director General UEFISCDI, care a prezentat importanta inovarii
pentru mediul de afaceri si a precizat faptul ca in RO exista Programul PNCDI III care
sustine inovarea prin cele 21 de competitii de cercetare fundamentala, aplicativa si
pentru resursa umana.

3) Partea II: Clustere inteligente – Moderator dl Daniel COSNITA – Presedinte CLUSTERO:
a. Dna Marina RANGA – JRC – Comisia EU, care a prezentat proiectul JRC “RIS3 in
sprijinul regiunilor ramase in urma” si a mentionat ca: RIS – Strategia de Inovare
Regionala are aceleasi provocari ca si Strategia de CDI, dar la nivel regional; sunt 4
proiecte (PA1, PA2, S2E si HESS) care se desfasoara in paralel in 9 regiuni mai putin
dezvoltate din EU (din RO sunt regiunile N-E si N-V). Mai multe informatii:
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu;
b. Dl Radim DUDA – ADR Ostrawa – CZ, care a prezentat proiectul “Accelerator
Inteligent”, proiect care se desfasoara in perioada 2016-2019, cu un buget de aprox. 2
mil EU;
c. Dl Peter Keller – Ministerul Economiei – HU, care a prezentat “Clusterele si utilizarea
fondurilor structurale”, mentionand ca: in HU in perioada 2007 – 2014 au fost finantate

clusterele, infiintandu-se peste 200 de clustere, dar din 2014 acestea nu au mai primit
fonduri si s-au auto-desfiintat, acum sunt doar aprox. 40 de clustere care se auto-
finanteaza. Ministerul doreste sa ajute clusterele cu programe de training pentru
manageri, in loc sa le dea bani. In Budapesta, in perioada 30.11 – 01.12.2017 va fi
Conferinta Internationala a Clusterelor EU;
d. Dna Rolanda PREDESCU – MCI, care a prezentat programele de finantare a
clusterelor din RO, precizand ca: in prima perioada de dezvoltare a clusterelor 2007 –
2013, au fost create 101 clustere, iar in a 2-a perioada 2014 -2020 se doreste cresterea
capacitatii CDI in clustere. SNCDI 2014 -2020 are 4 domenii mari de specializare
inteligenta: Bioeconomia; ICT, securitate si spatiu; Energie, mediu si schimbari
climatice si Eco-nano- tehnologii si material avansate, care sunt finantate prin Programe
nationale ca: PNCDI III si POC – Axa 1. In prezent in RO sunt 42 de clustere cu
Bronze Label si 9 clustere cu Silver Label, acordate de ESCA – Secretariatul EU
pentru Analiza Clusterelor. In 2017 – 2018 se vor lansa 2 competitii pentru clustere: in
cadrul PNCDI III – pentru dezvoltarea clusterelor (dezvoltarea strategiei de CDI pe
termen lung, dezvoltarea Planului de implementare si a Strategiei de internationalizare
a pietei), proiecte de 24 luni si buget max. 100.000 EU, dar se vor finanta doar 2
proiecte pe fiecare regiune si in cadrul POC – Axa 1 – pentru investitii in clusterele
innovative (facilitate CDI commune, activitati innovative si activitati suport), proiecte
de 60 de luni si buget de 1 – 7,5 mil. EU. De asemenea MCI pregateste initiative
fiscale de sustinere a activitatilor de CDI (fara taxe pe veniturile si profiturile obtinute
din activitatile de CDI).

4) Discutii in panel – Moderator Simone Hagenauer – Ecoplus AT, purtate de dna Pavla
Bruskova – Asociatia clusterelor din CZ, dna Agatha Filimon – ADR N-E, RO si dl Christian
OSTERLIND – Regiunea Skane – Suedia (SE), care au prezentat importanta domeniilor de
specializare inteligenta la nivel national / regional.
5) Partea III: Clusterele si Lanturile valorice globale – Moderator dna Gabriela Pirvu –
Ministerul Economiei:
a. Dl Tom Dawes – Valuechain, UK, a prezentat “iQluster: construirea ecosistemului
colaborativ inteligent”;
b. Dl Ralf Kindervater – Biopro BW, DE, a prezentat “Lanturile valorice cros-sectoriale”;
c. Dna Annie Renders – Antreprenorii din Flandra, a prezentat “Clusterele in
ecosistemele locale si internationale”;
d. Dl Adrian Sandu – Sprint Acarom, RO, a prezentat “Complexitatea lanturilor
valorice”;

6) Discutii in panel – Moderator dl Marius Alexa – Afaceri.ro, purtate de dl Ciprian Morcan –
Clusterul de mobile din Transilvania, dl Marius Dragos – Ministerul pentru Mediul de Afaceri,
Comert si Antreprenoriat si dl Andreas Winkler – IDM Tirol – Sud, IT, care au prezentat
probleme ale lanturilor valorice globale din regiunea Dunarii.
7) Partea IV: Inovatie pentru afaceri – Moderator dna Cornelia Muraru Ionel – CLUSTERO:
a. Dl Daniel Wolf Bloemers – Comisia EU, care a prezentat politicile bazate pe dovezi
pentru inovare, competitivitate si modernizare industriala, precizand ca in clasamentele
EU Innovation Scoreboard – EIS, RO este “un inovator modest”, avand cota “minus
14,1%”. Datele folosite sunt cele din Eurostat si au fost folositi 27 de indicatori de
performanta: cunostinte profesionale, cooperare public-privata, investitii, cheltuieli cu
CDI, exporturi, nr. angajati, etc. Reiese nevoia de a imbunatatii politicile pentru
cresterea pregatirii profesionale, a investitiilor si a guvernarii, astfel incat sa se produca
inovarea.
b. Dl. Luc Schmerber – Inno Group, DE, www.inno-group.com , care a prezentat
performanta in inovare a tarilor si regiunilor EU. Platforma pentru smart specialization
se gaseste la adresa: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
c. Dl Stanica Enache – INOMAR, Constanta RO, care a prezentat platforma TourX
(www.tourx.ro; office@tourx.ro) realizata in proiectul pentru turism de vara TuriSfera,

prin care turistii au acces la scoli de vara cu activitati de inot, vizite la site-uri istorice –
Adamclisi, Histria, etc., manastiri, muzee, plimbari in Delta Dunarii.
d. Dl Marius Maier – CM Group, RO, care a prezentat importanta optimizarii afacerilor
innovative, precizand faptul ca analiza riscului afacerilor este foarte importanta si
trebuie luate in calcul riscuri precum: incidente cyber, dezvoltarea pietei, schimbari in
legislatie, etc.

Eveniment de Brokerage
De asemenea, miercuri 22.11.2017, au fost planificate cele 7 intalniri ale clusterului MECHATREC cu
clustere din strainatate.
Astfel, au avut loc 4 intalniri cu urmatoarele clustere din EU, ocazie cu care au fost diseminate mape de
prezentare si informatii referitoare la clusterul MECHATREC participantilor straini:
- Dl Christian Osterlind – Departamentul pentru Dezvoltare Economica si Inovare - Regiunea Skane
– Suedia (SE), date de contact: Christian.osterlind@skane.se; tel: +46705571674; www.skane.se;
In regiunea Skane exista 10 clustere in domenii ca: IT, digitalizare si alimentatie – Food. Sunt
interesati in 3D Printing;
- Dl. Harald Bleier – Clusterul pentru materiale plastice si mecatronica, AT, date de contact:
h.bleier@ecoplus.at; www.mechatronik-cluster.at; www.kunststoff-cluster.at; tel:
+432622823240; mobil: +436649450250;
- Dl. Svetlin Ranguelov, date de contact: svetlin.ranguelov@gmail.com, tel: +359878238326; dna
Genoveva Christova – Clusterul de mobile BG, date de contact: g.christova@ligna-group.com, tel:
+359888940345, care ne-au furnizat datele de contact ale Directorului Clusterului de Mecatronica
din BG, dl. Ventzislov Slovkov, specializat in robotica, tel: +359898770680, www.spesima.eu;
- Dl. Alex Knight – Valuechain, Cheshire UK, date de contact: aknight@valuechain.com, tel:
+44(0)3301200050, care a prezentat platforma de colaborare inter-clustere IQluster
www.valuechain.com, info@valuechain.com;

Din motive obiective, date de neparticiparea la aceasta conferinta, intalnirile cu IQ Kecskemet, ZALA
ZMVA si IDM Ecosystems nu au mai avut loc.
De asemenea, in prima zi de conferinta, au avut loc discutii si s-au diseminat mape de prezentare si informatii
referitoare la clusterul MECHATREC urmatorilor participanti romani si straini:
- Dna Marina RANGA – JRC – Comisia EU, e-mail: marina.ranga@ec.europa.eu; tel:
+34954488730;
- Dl. Peter Keller – Ministerul Economiei – HU, e-mail: peter.keller@ngm.gov.hu, tel:
+3618961302;
- Dna Pavla Bruskova – Asociatia clusterelor din CZ, e-mail: bruskova@nca.cz, tel:
+420731505929;
- Dna Eva Wiedermanova - Asociatia clusterelor din CZ, e-mail: wiedermanova@nca.cz, tel:
+420730547279;
- Dl. Daniel Wolf Bloemers – Comisia EU, e-mail: Daniel-wolf.bloemers@ec.europa.eu, tel:
+3222964992;
- Dl. Luc Schmerber – Inno Group, DE, e-mail: l.schmerber@inno-group.com, tel: +4972191345-
35; mobil: +4915904016769; www.inno-group.com;
- Dl Marius Maier – CM Group, RO, e-mail: maier_marius@cmcasigurari.ro,
www.cmcasigurari.ro;
II) Joi, 23.11.2017, in cele 3 sesiuni paralele au fost facute urmatoarele prezentari:
II.1) Clustere in regiunea Dunarii – Moderator Dr. Carmen PAUNA – Institutul pentru Prognoza
Economica – IPE, RO:
a. Dna Oana Napotnik – Ministerul Afacerilor Externe, a prezentat Strategia Dunarii;
b. Dl Marius Niculae – JS DTP, a prezentat Programul Transnational Dunarea;
c. Dna Genoveve Hristova – Asociatia Clusterelor de Afaceri din BG, a prezentat noi proiecte
dezvoltate de clusterele din BG;

d. Dl Dominik Patzelt – Bipro BW, DE, a prezentat proiectul Danubiovalnet;
e. Dl Rezso Kadar – ProWood, RO, a prezentat proiectul Foresda;
f. Dna Boglarka Vajda – Green Energy, RO, a prezentat proiectul Biovill;
g. Dna Simone Hagenaue – Ecoplus, AT, a prezentat proiectul Clusterix 2.0;
h. Dna Eniko Matuys – ASIMCOV, RO, a prezentat proiectul Accelerator;
i. Dl Francesco Rocha – SPI, PT, a prezentat proiectul Black Sea Horizon;
II.2) Lanturi Valorice si Politici Industriale – Moderator Christina LEUCUTA – CLUSTERO :
a. Dl. Razvan Desliu – Expert politici industriale, a prezentat politicile industriale din
Romania;
b. Dl. Thomas Laemmer-Gamp – Director ESCA Secretariatul EU pentru Analiza
Clusterelor, Berlin DE, a prezentat noile dezvoltari pentru excelenta in clustere;
c. Dna Aida Szilagyi – CNPCD RO, reprezentand Reteaua RE-IN, a prezentat importanta
economiei circulare pentru inchiderea lantului valoric;
d. Dl. Flaviu Iorgulescu – CLUSTERO, a prezentat indicatorii de competitivitate;
e. Dl. Sebastian Muraru – INMA RO, a prezentat reteaua europeana a intreprinderilor -
Enterprise Europe Network – EEN;
f. Dl. Lajos Vajda – CLUSTERO, a prezentat incubatoarele de afaceri;
g. Dl. Serban Stratila – ASTRICO NE, RO, a prezentat internationalizarea clusterelor;
III.3) Internationalizarea afacerilor – oportunitati dincolo de pietele traditionale – Moderator
Alexandru LAZESCU:
a. Dl. Claudiu Vranceanu – a prezentat oportunitatile de afaceri de peste hotare;
b. Dl. Ion Vaciu – a prezentat oportunitatile de afaceri in zona Golfului Persic – Orientul
Mijlociu;
c. Dl. Marius Alexa – a prezentat misiunile economice Afaceri.ro 2018;
d. Dezbateri cu tema: Solutii pentru afaceri international – dl Pedro Vieira, dl Claudiu
Vranceanu, dl Ion Vaciu si dl Marius Alexa;
e. Dl. Radu Limpede – a prezentat solutii de consultant pentru finantare;
f. Dna. Aura Gagu – a prezentat solutii pentru finantarea IMM-urilor acordate de CEC Bank;
g. Dna Rodica Lupu – a prezentat oportunitati de finantare in 2018;

De asemenea, in a 2-a zi de conferinta, au avut loc discutii si s-au diseminat mape de prezentare si informatii
referitoare la clusterul MECHATREC urmatorilor participanti romani si straini:
- Dna Carmen Beatrice Pauna – Institutul pentru Prognoza Economica – IPE al Academiei Romane,
e-mail: carmenbpauna@gmail.com, pauna_carmen@ipe.ro, tel: +40213188106 / 3321, mobil:
+40722248866;
- Dna Oana Napotnik – Ministerul Afacerilor Externe, e-mail: oana.napotnik@mae.ro, tel:
+40214311711, mobil: +40733224315, www.mae.ro;
- Dl. Francisco Rocha – SPI Societatea Portugheza pentru Inovare, Porto PT, e-mail:
franciscorocha@spi.pt, tel: +351226076400, mobil: +351912614221, www.spi.pt;
- Dl Thomas Laemmer-Gamp – Director ESCA Secretariatul EU pentru Analiza Clusterelor, Berlin
DE, e-mail: tlg@vdivde-it.de, tel: +49303100784014, mobil: +4915122632795, www.cluster-
analysis.org;
- Dl Marius Niculae – JS DTP, tel: +36706840766;
- Dna Mihaela Nona Chilian - Institutul pentru Prognoza Economica – IPE al Academiei Romane,
e-mail: mihaelanona.chilian@gmail.com;
- Dl. Cristian Laudoniu – Consilier Superior in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si
Antreprenoriat MMACA, e-mail: cristian_laudoniu@imm.gov.ro, tel: +40212025137;
+40212025151; www.imm.gov.ro;
- Dl. Gabriel Zaharia – Asociatia Evaluatorilor ASEVAL, e-mail:
Gabriel.zaharia@openproconsult.ro, tel: 0721233269; www.openproconsult.ro; www.cifn.info;

Toate prezentarile de la conferinta se gasesc la adresa: http://www.afaceri.ro/bucharest-cluster- conference-
2017/
Mai multe informatii se pot obtine de la persoana de contact de la organizatori: dl. Flaviu Iorgulescu, e-mail:
marketing@inpulse.ro.
Apreciem ca evenimentul mentionat va deschide noi oportunitati de colaborare pentru elaborarea unor
proiecte viitoare de succes si va creea premisele pentru dezvoltarea economica, teritoriala si stiintifica a
Clusterului MECHATREC.
Intocmit,
Ing. Ileana Tacutu
Data: 24.11.2017înapoi  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18     urmatoarea