English   Romana 
  
Introduceti emailul
Abonare
   Cariere    
   Informatii publice    
   Achizitii publice    
  
   Noutati / Evenimente    
   Proiecte    
   Documente    
 
  
  
   DESPRE INCDMTM    

Progresul societăţii umane în ansamblu a depins până recent de descoperirile şi inovaţiile câtorva persoane remarcabile, înzestrate cu abilităţi deosebite. În societatea complexă de astăzi, aşa-numita “societate bazată pe cunoaştere”, activitatea de cercetare este planificată cu grijă de foruri interne şi internaţionale şi se dezvoltă într-un ritm accelerat, rezultatele fiind adoptate în viaţa socială aproape simultan, în toate colţurile lumii. Cu toate acestea, dezvoltarea ştiinţifică fără precedent la care asistăm a impus un înalt grad de competitivitate, dar şi o mai mare disponibilitate pentru colaborări. Aceste elemente afectează şi modul de operare al INCDMTM.

In ţara noastră, INCDMTM este primul şi singurul institut naţional al cărui obiect de activitate îl reprezintă mecatronica, un domeniu recent, cu mare grad de specializare şi, acelaşi timp, interdisciplinar. De aceea, în calitate de deschizător de drumuri şi de strateg al domeniului, INCDMTM desfăşoară o paletă largă de activităţi, menite să asigure dezvoltarea acestei noi ştiinţe, dar şi să stimuleze progresul social.

Activitatea INCDMTM se axează pe trei mari direcţii:

 • Cercetare-Dezvoltare-Inovare:
  • realizarea de echipamente şi instalaţii mecatronice inteligente de măsurare pentru mărimi neelectrice (presiuni, temperaturi, mase, forţe, timp),  în special senzori şi traductoare;
  • dezvoltarea de aparatură inteligentă de laborator (destinată cercetării ştiinţifice); ex: echipamente de monitorizare din domeniul geofizic şi seismologic;
  • conceperea de aparatură medicală şi biomedicală, mai ales din domeniul proteticii, a imagisiticii medicale, a implantologiei dentare şi a ortopediei;
  • crearea de aplicaţii robotice şi microrobotice; ex: roboţi pirotehnici telecomandaţi;
  • elaborarea de scule de mare productivitate, armate cu elemente dure şi extradure;
  • realizarea de materiale noi, tehnologii de bază şi neconvenţionale, standuri şi utilaje specifice domeniului;
  • acţiuni specifice procesului de transfer tehnologic şi valorificare a rezultatelor cercetării (Responsabile de aplicarea acestor măsuri sunt cele trei compartimente cu statut special, constituite tocmai în acest sens: Oficiul de Legături cu Industria, Oficiul Interregional de Inovare şi Transfer Tehnologic Chişinău-Iaşi-Bucureşti şi Centrul Releu de Transfer Tehnologic şi Consultanţă.):
   • elaborarea de strategii sectoriale, studii şi sondaje de piaţă, studii de fezabilitate, studii de diagnoză şi prognoză, sinteze tehnico-ştiinţifice;
   • realizarea de cercetări privind evoluţia domeniului pe plan mondial;
   • colaborarea la elaborarea de standarde naţionale şi de norme specifice domeniului, în vederea alinierii la reglementările internaţionale;
   • participarea şi organizarea de expoziţii şi manifestări de profil din ţară şi din străinătate;
   • editarea şi supravegherea de publicaţii din domeniu.
 • Asigurarea calităţii:
  • efectuarea de cercetări în domeniul ingineriei calităţii;
  • realizarea de sisteme informatizate de control şi asiguare a calităţii;
  • oferirea de consultanţă pentru implementarea managementului calităţii în unităţi industriale;
  • generarea de tehnologii şi proceduri pentru testarea şi investigare de laborator şi în procesele de producţie;
  • elaborarea de tehnici şi metode dedicate creşterii competitivităţii şi fiabilităţii produselor.
 • Activităţi conexe:
  • realizarea de modele experimentale şi prototipuri
  • prestări de servicii şi service pentru produse din profilul de activitate;
  • realizarea de soft-uri, prelucrări de date, activităţi de creare a bazelor de date;
  • formare şi specializare profesională pentru personalul propriu de cercetare-dezvoltare, incusiv cu studii medii, cursuri postuniversitare, conducere de doctorate în domeniul mecanicii fine şi a mecatronicii;
  • oferirea de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate agenţilor economici care solicită aceste servicii;
  • certificare de produse şi tehnologii şi conceperea de rapoarte de calitate.

Alte informaţii despre INCDMTM

 • INCDMTM este persoana juridică română, cu sediul în Bucureşti, Şos. Pantelimon 6-8, Sector 2, aflată în subordinea Ministerului Cercetării şi Inovării.
 • INSTITUTUL funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în conformitate cu prevederile legale şi îşi deşfasoară activitatea în conformitate cu OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificari şi completari prin Legea 324/2002 (extras din HG 21/2006).


» INCDMTM dispune de:

 • 7 laboratoare acreditate pentru certificări produse/tehnologii/servicii, pe următoarele profile :
  • presiuni, temperaturi;
  • aparate de cântărit cu funcţionare neautomată;
  • maşini pneumatice portative de uz general;
  • control dimensional;
  • dispozitive medicale şi implanturi;
 • 3 laboratoare în curs de acreditare (scule şi unelte de mână, cronotahografe şi debitmetrie industrială);
 • un atelier pentru modele şi produse unicat cu 16 muncitori şi 25 utilaje de producţie;
 • puncte de legatură cu industria:
  • Oficiul de Legături cu Industria;
  • Centru Releu de Transfer Tehnologic şi Consultanţă
  • Centru Interregional de Inovare şi Transfer Tehnologic Chişinău-Iaşi-Bucureşti
 • Institutul are în dotare o reţea de circa 140 de calculatoare personale cu acces la poşta electronică şi Internet;
 • INCDMTM participă cu regularitate la saloanele de inventică şi tehnologii noi de la Geneva şi Bruxells, lucrările selecţionate pentru standul romanesc fiind cu regularitate premiate; numai în ultimii 5 ani, exponatele INCDMTM au fost distinse cu 10 medalii de aur, 4 medalii de argint şi 3 medalii de bronz.
 • Institutul editează semestrial revista "Romanian Review Precision Mechanics, Oprics and Mecatronics" - ISSN 1584-5982, şi are un parteneriat activ cu revista "Asociaţiei de Automatizări şi Instrumentaţie din România"; la editura CEFIN, anual apar carţi de specialitate, cu contribuţia specialiştilor INCDMTM
 • INCDMTM are o bibliotecă ce beneficiază de aproximativ 2000 titluri de carţi şi publicaţii de specialitate.

   Istoric INCDMTM    

În forma sa iniţială, INCDMTM a fost înfiinţat în februarie 1971 cu denumirea CCPMFS - CIMF. Obiectul său de activitate consta în proiectarea, realizarea şi optimizarea tehnologică a aparatelor de măsură şi control, respectiv a sculelor aşchietoare. Institutul avea la acea dată 120 de salariaţi şi dispunea de un atelier de modele foarte bine dotat. La scurtă vreme după deschiderea unităţii din Bucureşti, s-au constituit şi primele două filiale: în Sibiu şi Râşnov.

Anii ’80 au reprezentat o perioadă de dezvoltare a Institutului, o data cu extinderea profilului şi cu reorganizarea sa în aşa fel încât el să poată deservi aproape orice sector industrial. Acest lucru a fost posibil în special datorită transferului tehnologic de înalta productivitate, considerat prioritar. Tot acum s-au deschis şi filialele din Blaj şi Focşani.

Perioada imediat următoare Revoluţiei Române (1989) şi începutul anilor ’90 au reprezentat punctul critic în evoluţia ulterioară a Institutului. Din cauza colapsului economic şi a instabilităţii politice s-a apelat la măsuri extreme: reduceri semnificative de personal (inclusiv concedierea unor cercetători de valoare), lichidarea filialelor din provincie şi separarea secţiei de producţie de Institut ca societate comercială (privatizată şi lichidată în 1996).

După această perioadă sumbră, anul 1996 a adus o reorganizare a Institutului în INCDMTM (forma sa actulală) şi acreditarea sa de către Ministerul Cercetării şi Tineretului.

Anul 1999 este emblematic pentru evoluţia Institutului. Acesta corespunde câştigării unei serii de competiţii organizate de Ministerul Cercetării şi Tineretului (de exemplu: CALIST şi RELANSIN), fapt care a atras subvenţii ce au impulsionat dezvoltarea INCDMTM.

Din anul 2000 se poate vorbi de o revenire la stabilitate. Acum s-au pus bazele unui program de dezvoltare adaptat la noile obiective de refacere a potenţialului tehnico-ştiinţific. Acesta viza menţinerea personalului la cifra medie de 180 de salariaţi, refacerea treptată a atelierului de modele, unicate şi prototipuri, reorganizarea laboratoarelor de cercetare-dezvoltare, precum şi restructurarea şi, respectiv, certificarea laboratoarelor de încercări. Din fericire, toate aceste obiective au fost atinse. Prin urmare, au fost recâştigaţi o serie de beneficiari tradiţionali precum SC Dacia-Renault Piteşti şi SC Hesper SA Bucureşti, care şi-au recuperat încrederea în Institut. În plus, INCDMTM a participat la toate competiţiile Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare-Inovare şi la programele Nucleu şi Sectorial. În această perioadă au fost create Centrul de Excelenţă “Tehnica Măsurării Mărimilor Termotehnice” şi Centrul de Excelenţă “Logistică şi Transfer pentru Materiale Dure şi Extradure” şi Centrul Inter-Regional de Inovare şi transfer Tehnologic Chişinău-Iaşi-Bucureşti.

În anul 2008  a avut loc cea de-a treia reacreditare a Instiutului ca Institut Naţional

În prezent, Institutul are un număr de aproximativ 180 de salariaţi, iar din octombrie 2008, prin OG nr 1007/2008 denumirea sa este INCDMTM – Institutul Naţional pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării.