Stabilirea priorităților de dezvoltare prin proiect pentru INCDMTM, rezulta din necesitatea adaptarii institutului la noile condiții ale pieței Cercetării, pe ambele componente, piața interna si piața externa.

 

Pe latura pieței interne si externe a Cercetării, ca priorități se stabilesc următoarele:

(1) dezvoltarea programului cu Activități suport de cercetare:

(1.1)creșterea nivelului de accesibilitate al INCDMTM la baza de date naționale și internaționale (ANELIS+; WEB of Science; SCOPUS; DOI, etc.).

(2) dezvoltarea programului cu Activități conexe celor CD:

(2.1) Dezvoltare Laboratoare: (2.1.1) Dotare și menținerea acreditării Laboratorului de Etalonare

Traductoare/ Senzori de presiune; (2.1.2) Certificare SMC și Acreditare, laboratorul de BioMecatronică; (2.1.3) Creare, dotare Laborator de Măsurări Biometrice; (2.1.4) Dezvoltare, dotare Laboratorul Sisteme Cyber- Mixmecatronice; (2.1.5) Dezvoltare, dotare și Certificare SMC,

Laboratorul MEMS și NEMS Mecatronice; (2.1.6) Certificare SMC și Acreditare, Laboratorul CERTIM;

(2.2) Formare profesională pentru: (2.2.1) Laboratorul Etalonare traductoare/ Senzori de presiune; (2.2.2) Laboratorul de BioMecatronică; (2.2.3) Laboratorul de Măsurări Biometrice; (2.2.4) Laboratorul Sisteme Cyber- mixMecatronice; (2.2.5) Laboratorul MEMS și NEMS Mecatronice; (2.2.6) Laboratorul CERTIM;

(2.3) Formare profesională privind transferul de cunoștințe (prin Centrul de Formare/ Evaluare pentru Mecatronică);

(2.4) Formare profesională privind Transferul tehnologic Inovativ;

(2.5) Politici și Ghiduri de Bună Practică la nivel instituțional pentru accelerarea și consistența transferului Tehnologic Inovativ;

(2.6) Protejarea Drepturilor de P.I. în INCDMTM;

(3) dezvoltarea programului cu Activități de Inovare (altele decât cele bazate pe Cercetare Științifică și Dezvoltare Experimentală).

(3.1) reacreditare periodică a S.I.M. (calitate + mediu); (3.2) Upgradarea și dezvoltarea software-ului dedicat serviciilor de planificare și contabilitate; (3.3) Creșterea vizibilității domeniului INCDMTM, prin organizarea de evenimente de promovare a științei la nivel național și internațional;

 

Astfel, aceste priorități identificate prin prezentul proiect de dezvoltare instituțională ”Dezvoltarea instituțională a INCDMTM pentru creșterea capacității și performanței în vederea susținerii excelenței în CDI, pe termen scurt și mediu – EXCEL-MECATRON” se coroborează cu organigrama funcțională a INCDMTM (prevăzută în Strategia de dezvoltare a INCDMTM – anexată în Pdf), organigrama cuprinzând conducerea, consiliul științific, comitetul de direcție, compartimentele de C-D (Mecatronica Măsurării Inteligente; Mecatronica BioMedicală și Robotică, Micro-Nanotehnologii Mecatronice, Strategie și Marketing, Management Integrat), Laboratoarele de Cercetare, Laboratoarele de Încercări și Testări acreditate, Laboratoarele suport pentru Cercetare, Compartimentul de Execuție Modele Experimentale, prototipuri și Unicate, Centrul de Transfer Tehnologic, Echipele de Cercetare (în număr de 3, cu max. 8 persoane fiecare) și Echipele tehnice și auxiliare (ce aparțin în coordonarea managerului).